Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Odesláním dotazu / objednávky z internetového kontaktního / objednávkového formuláře na dodávku služeb, objednávky po telefonu, prostřednictvím e-mailové adresy, nebo samotným používáním služeb uživatel potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Jsme společnost PROFI IMAGE s.r.o., IČ 26834821, se sídlem na ulici: Za Lihovarem 340 v Oldřišově, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě a provozujeme webové stránky: www.topfirmy.cz a www.profi-image.eu. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: studio@profi-image.eu.
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, a podpoříme Vás v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte. Osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

1) běžné osobní údaje (pro poskytování služeb, plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno, adresa, telefon, e-mail – ty nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, poskytnutí služby atd.), dále pro vedení účetnictví – jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci účetních dokladů.

2) zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností (do kterých spadají hesla a přístupy, data, která mohou obsahovat další osobní údaje za účelem splnění služeb).
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Při procházení výše uvedených webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Výše uvedené webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení, ochrana a třetí strany
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup naši spolupracovníci. Jedná se zejména o externího dodavatele účetních služeb a dalších subdodavatelů.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Vaše práva
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, můžete nás kontaktovat na e-mailu studio@profi-image.eu.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám ve lhůtě 30 dní doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování – toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejným způsobem jako při využití práva na přístup.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Máte právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a také je smažeme ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme minimálně 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, to znamená, že musíme například evidovat vystavené účetní doklady, a to po dobu, kterou stanovuje zákon. V takovém případě smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat emailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Rádi bychom, pokud nás o Vašem záměru budete předem informovat, abychom mohli případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
Tyto emaily Vám zasíláme, jste-li našimi zákazníky na základě našeho oprávněného zájmu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 15.2.2020 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.